0
0

تست منتقد درونی

تست منتقد درونی

نکته بسیار مهم :

پاسخ سوالات تست را طوری بدهید که بیانگر احساس و نگرش واقعی و کنونی شما باشد. نه احساس و نگرشی که دوست دارید داشته باشید.

به عنوان مثال : اگر شما در حال حاضرفرد موفقی نیستید به سوال :

 آیا شما فرد موفقی هستید؟

باید پاسخ خیر بدهید. اینکه دوست دارید در آینده موفق شوید و یا اینکه فکر می کنید توانایی موفق شدن را دارید نباید باعث شود که شما به این سوال جواب بله بدهید. مگر اینکه سوال اینطور پرسیده باشد که آیا به نظرتان توانایی موفق شدن را در خود می بینید؟ آنگاه اگر واقعا می بینید باید پاسخ مثبت بدهید.

آغاز تست :

با علامت زدن گزینه مورد نظر، مشخص کنید که صداهای منتقد درونی را به چه میزان تجربه می کنید :

لایک