چطور بعد از جدایی عاطفی، عزت نفس مان را حفظ کنیم؟

بعد از بسیاری از جدایی های عاطفی، متاسفانه آدم ها علاوه بر اینکه طرف مقابل را از دست می دهند، عزت نفس و شان خود را نیز از دست می دهند.رفتار هایی از خود بروز می دهند که نشان دهند ضعف بسیار زیاد آنهاست.اما همه این افراد یک نکته را فراموش می کنند. و آن اینکه آنها باید با عزت نفس شان تا آخر عمر زندگی کنند. عزت نفسی که در یک رابطه عاطفی، آن را له و نابود کرده اند. در واقع این رابطه برای آنها حکم بازی دوسر باخت را دارد.هم طرف عاطفی اش را از دست داده و هم عزت نفسش را.
برای اینکه بتوانید بعد از جدایی عزت نفس تان را حفظ کنید، پس حتما این فایل صوتی را گوش دهید.

این فایل صوتی را با کسانی که می دانید به آن نیاز دارند به اشراک بگذارید.