تست خودکم بینی

نکته بسیار مهم :

پاسخ سوالات تست را طوری بدهید که بیانگر احساس و نگرش واقعی و کنونی شما باشد. نه احساس و نگرشی که دوست دارید داشته باشید.

به عنوان مثال : اگر شما در حال حاضر فرد موفقی نیستید به سوال :

آیا شما فرد موفقی هستید؟

باید پاسخ خیر بدهید. اینکه دوست دارید در آینده موفق شوید و یا اینکه فکر می کنید توانایی موفق شدن را دارید نباید باعث شود که شما به این سوال جواب بله بدهید.

مگر اینکه سوال اینطور پرسیده باشد که : آیا به نظرتان توانایی موفق شدن را در خود می بینید؟  آنگاه اگر واقعا می بینید باید پاسخ مثبت بدهید.